Jak do nas dojechać?

Publiczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Zamkowa 5
58-530 Kowary

Tel: 75-718-25-72; Fax: 75-718-20-13;
e-mail: poradniakowary@wp.pl


Jesteś w : Zasady wychowania ADHD

Zasady wychowania ADHD

1.Włączyć do pracy w grupie dzieci spokojnych i zrównoważonych.
2. Nadmierną potrzebę ruchu zaspokajać w sposób społecznie akceptowany,
przynoszący dziecku satysfakcję np.: rozdanie pomocy, rozwieszenie mapy,
podlanie kwiatów itp.
3. Ograniczyć liczbę bodźców jednocześnie oddziałujących na dziecko,
podczas odrabiania lekcji usunąć z biurka i pola widzenia niepotrzebne
przedmioty, rozpraszające jego uwagę.
4. Pomagać w przezwyciężaniu sytuacji trudnych, gdyż to one powodują wzrost    
pobudzenia.
5. Prace umysłowe zaplanować na wczesne godziny dnia.
6. Unikać odrabiania lekcji po ekscytującej zabawie. Przedtem należy wyciszyć
dziecko (relaks, wspólne czytanie, spokojna muzyka).
7. Ustalić stały harmonogram zajęć, aby wspomóc wytworzenie nawyku pracy.
8. Wspomagać koncentrację uwagi na osobie nadawcy poprzez zwrócenie się
do dziecka po imieniu i nawiązanie kontaktu wzrokowego.
9. Komunikaty ustne formułować w postaci krótkich zdań.
10. Mobilizować do finalizowania podjętych działań poprzez dzielenie pracy na
małe etapy. Wykonanie każdego z nich będzie stanowiło gratyfikację
i zachęci do kontynuowania pracy.
11. Dostrzegać i podkreślać sukcesy, a nie porażki.
12. Niewłaściwego zachowania nie interpretować jako złośliwość, lecz
rozumieć, że wynika ono z impulsywności i małej refleksyjności.
13. Oceniać zachowania prezentowane przez dziecko, a nie samo dziecko.
14. Jasno sformułować normy i zasady i konsekwentnie ich przestrzegać.
15. Stymulować rozwój samokontroli, rozwijać tzw. mowę wewnętrzną.

Opracowanie:
mgr Małgorzata Forytarz
psycholog PP-P w Kowarach
na podst.
Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo H. Nartowska
Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci T. Wolańczyk,
A. Kołakowski, M. Skotnicka

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Zamkowa 5 58-530 Kowary Tel: 75-718-25-72; Fax: 75-718-20-13;