Jak do nas dojechać?

Publiczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Zamkowa 5
58-530 Kowary

Tel: 75-718-25-72; Fax: 75-718-20-13;
e-mail: poradniakowary@wp.pl


Jesteś w : Oferta

Oferta

Oferta usług poradnictwa zawodowego

Do Dyrektorów Przedszkoli i Szkół Podstawowych

W związku z obniżeniem wieku szkolnego w ramach działań Poradni proponujemy objęcie dzieci pięcio i sześcioletnich, ich rodziców i nauczycieli pomocą:

-  w  podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu nauki w klasie pierwszej (dzieci z rocznika 2007),

- w ukierunkowaniu pracy z dzieckiem celem jak najlepszego przygotowania do nauki

czytania, pisania oraz liczenia (dzieci z rocznika 2006).

W związku z tym oferujemy:

Prelekcje i prezentacje (w Państwa placówkach) pt:

  1. „Kompetencje ucznia klasy pierwszej w oparciu o możliwości rozwojowe dziecka sześcioletniego”
  2. „Wspomaganie rozwoju dziecka sześcioletniego w związku z obniżeniem wieku szkolnego”
  3. „Kształcenie gotowości do czytania i pisania”

Warsztaty (w Państwa placówkach): „Mam sześć lat i ładnie mówię”.

Spotkania i konsultacje dla rodziców (w Państwa placówkach).

W Poradni proponujemy:

  1. Indywidualne spotkania i konsultacje dla rodziców.
  2. Indywidualne badania gotowości szkolnej.
  3. Diagnozę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną dzieci.
  4. Terapię psychologiczną oraz pedagogiczno – logopedyczną.
  5. Zajęcia pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych”.

Ponadto w dniu 6 kwietnia 2013r. w godzinach od 9.00 do 13.00 zapraszamy do Poradni

(ul. Zamkowa 5) rodziców i nauczycieli dzieci pięcio i sześcioletnich na „Drzwi otwarte”.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

Prosimy o przekazanie informacji Rodzicom.

Prosimy o pisemne  zgłaszanie zapotrzebowania.

Prośba do pedagogów szkolnych

W trosce o uczniów zagrożonych powtarzaniem klasy Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kowarach zwraca się z prośbą do pedagogów szkolnych o rozpoznanie sytuacji dydaktycznej uczniów i w porozumieniu z rodzicami zgłoszenie ich do naszej Poradni. Przedmiotem naszej uwagi są uczniowie zagrożeni ocenami niedostatecznymi na półrocze, których prognoza szkolna jest niepomyślna. Celem naszych działań jest wczesne podjęcie kroków mających na celu przeciwdziałanie drugoroczności (określenie potencjalnych możliwości uczniów i zastosowanie odpowiednich form pomocy, w tym w uzasadnionych przypadkach zmiany formy kształcenia).

Informacja dla rodziców
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kowarach ul. Zamkowa 5 (tel. 75 718-25-72) informuje o możliwości uzyskania pomocy dla dzieci z odchyleniami i opóźnieniami rozwojowymi w zakresie mowy, rozwoju poznawczego, percepcyjno-motorycznego, społecznego i emocjonalnego w wieku od 0 do momentu rozpoczęcia nauki w szkole. Wczesne wspomaganie rozwoju ma na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka poprzez wielospecjalistyczne (psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne), kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie rozwoju funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację. To także pomoc rodzicom i rodzinie w nabywaniu umiejętności postępowania z dzieckiem.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej pomocy.

 

Do Kierowników
Podstawowych Jednostek Służby Zdrowia
W związku z realizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kowarach wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka (Rozp. MENiS z dn. 4 kwietnia 2005 r.) zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazywanie Rodzicom dzieci w wieku od 0 do momentu rozpoczęcia nauki w szkole informacji o możliwości uzyskania w naszej poradni pomocy dla dzieci z odchyleniami i opóźnieniami rozwojowymi w zakresie rozwoju: mowy, poznawczego, percepcyjno-motorycznego, emocjonalnego i społecznego. Wczesne wspomaganie rozwoju ma na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka. Są to wielospecjalistyczne (psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne), kompleksowe i intensywne działania mające na stymulowanie rozwoju funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację. To także pomoc i wsparcie rodzicom i rodzinie w nabywaniu umiejętności postępowania z dzieckiem.

Prosimy o przekazanie powyższej informacji pediatrom i lekarzom rodzinnym,
oraz wywieszenie w widocznym miejscu załączonej Informacji dla Rodziców.

Z pow. mgr M. Forytarz


Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

58-530 Kowary; ul. Zamkowa 5;


(Tel: 75-718-25-72; Fax: 75-718-20-13; e-mail: poradniakowary@wp.pl) 

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Zamkowa 5 58-530 Kowary Tel: 75-718-25-72; Fax: 75-718-20-13;