Jak do nas dojechać?

Publiczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Zamkowa 5
58-530 Kowary

Tel: 75-718-25-72; Fax: 75-718-20-13;
e-mail: poradniakowary@wp.pl


Jesteś w : Informacje i wydarzenia

Informacje i wydarzenia

30.10.2015

Sprawozdanie

z działań Poradni Psychologiczno – Psychologicznej w Kowarach

w ramach OTK w roku szkolnym 2015/ 2016

 

Poradnia po raz szósty wzięła udział w realizacji   Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w dniach 20-23 października 2015. Odbył się on pod hasłem „Poznaj swojego doradcę kariery”. Partnerami  byli w tym roku Zespół Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Mysłakowicach, Gimnazjum w Janowicach Wielkich. Osoby odpowiedzialne: R. Szczepanik.

W ramach OTK przeprowadzono:

 1. Warsztaty dla uczniów klasy III Gimnazjum w Janowicach Wielkich nt. „Wybieram szkołę ponadgimnazjalną”. (1 klasa, 23 uczniów)
 2. Indywidualne spotkania z uczniami klas III gimnazjum połączone z badaniem zainteresowań zawodowych, diagnozą uzdolnień i poradami zawodowymi w Gimnazjum w Mysłakowicach oraz Gimnazjum w Janowicach Wielkich (5 osób).
 3. Spotkanie doradców zawodowych nt. „Rola doradcy zawodowego w kreowaniu i planowaniu kariery zawodowej” 8 osób.

 

Sporządziła: Renata Szczepanik

 

30.10.2014

Sprawozdanie

z działań Poradni Psychologiczno – Psychologicznej w Kowarach

w ramach OTK w roku szkolnym 2013/2014

 

Poradnia po raz czwarty wzięła udział w realizacji   Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w dniach 14-18 października 2013. Odbył się on pod hasłem „Odkryj talenty swojego dziecka”. Poradnia przygotowała szereg inicjatyw realizujących temat przewodni. Partnerem  był w tym roku Zespół Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Mysłakowicach. Osoby odpowiedzialne: R. Szczepanik, J. Kałudzińska - Góra

 

W ramach tego tygodnia przeprowadzono:

 1. Warsztaty dla uczniów klas III Gimnazjum w Mysłakowicach nt. „Rozpoznawanie i rozwijanie talentów”. (17.10.2013r. 3 klasy, 51 uczniów) (z Jolą Kałudzińską – Góra)
 2. Warsztaty dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach „Odkrywamy swoje talenty” (16.10.2013, 2 klasy, 36 osób) (z Jolą Kałudzińską – Góra)
 3. Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas III Gimnazjum w Mysłakowicach nt. „Jak rozpoznawać i rozwijać talenty u dziecka (15.10.2011r -  1 osoba). (z Jolą Kałudzińską – Góra)
 4. Spotkanie doradców zawodowych – panel dyskusyjny „ Rozpoznawanie talentów i uzdolnień klientów”, 9 osób (18.10.2013r). (z Jolą Kałudzińską – Góra)

 

 

Sporządziła: Renata Szczepanik

 

30.10.2014

Informacje dotyczące Edukacji Włączającej znajdą państwo w poniższych załącznikach.

Czym jest edukacja włączająca?

Edukacja włączająca.

30.05.2012

W dniu 24 maja 2012 r. o godz. 16:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Kowarach odbyła się konferencja pn. „Możliwości realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci sześcioletnie”.

Podczas konferencji przedstawiona została prezentacja „Kompetencje ucznia klasy pierwszej”   przygotowana przez mgr Janinę Gremzę – Kosiarską oraz mgr Renatę Szczepanik  – pracowników Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kowarach.

Więcej informacji na temat w zakładce "Publikacje"

21.03.2012

Rozpoczęcie nauki w szkole to dla dziecka początek nowego etapu życiowego. Dotąd jego główną aktywnością była zabawa, od tej chwili będzie nauka. Moment ten niesie ze sobą dużo wyzwań, nie tylko dla dziecka, ale i dla rodziców. Aby dziecko mogło sprostać wszystkim szkolnym wymaganiom i w pełni rozwijać się, musi osiągnąć dojrzałość szkolną.

Gotowością szkolną określamy gotowość dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole, która uzależniona jest od takiego stanu rozwoju fizycznego, emocjonalno-społecznego i umysłowego, który umożliwia sprostanie obowiązkom szkolnym. Gotowość szkolna nie ma nic wspólnego z wiekiem dziecka, ale z jego indywidualnym rozwojem.

Informujemy, że w roku szkolnym 2011/2012 nie będziemy przeprowadzać badań grupowych w przedszkolach. Na indywidualne badanie zapraszamy do Poradni.

Rodzice, którzy w odpowiedzialny sposób, podchodzą do rozpoczęcia przez ich pociechy nauki i chcą ułatwić dziecku start w roli ucznia, mogą zbadać dziecko pod kątem dojrzałości szkolnej. Ocena gotowości szkolnej dokonywana jest w naszej poradni u dzieci w wieku 5 i 6 lat na wniosek rodzica (wniosek dostępny jest w poradni, albo na stronie internetowej).

Korzyści z badania gotowości szkolnej:

- ocena rozwoju dziecka,

- rozpoznanie ewentualnych deficytów,

- możliwości podjęcia działań korekcyjnych,

- ocena umiejętności i możliwości dziecka, jego mocnych i słabszych stron.

Badanie przeprowadza psycholog bądź pedagog/logopeda. Obejmuje ono:

- ocenę mowy dziecka,

- jego sprawność grafomotoryczną,

- percepcję słuchową

- percepcję wzrokową,

- określenie formuły lateralizacji,

- gotowość do czytania, pisania oraz liczenia.

28.02.2012

W drugim tygodniu ferii zimowych (w dniach 23.01 – 27.01.2012r.) na terenie Poradni odbyły się warsztaty twórczości dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Kowarach. Zajęcia prowadziła mgr Jadwiga M. Mateusiak – pedagog Poradni. W warsztatach wzięło udział 9 uczestników.

Ich głównym celem było wskazanie technik obowiązujących w psychologii twórczości, dzięki którym można rozwiązywać problemy i rozwijać myślenie dywergencyjne. Wszystkie pomysły uczestników były traktowane jako dobre, tak więc uczestnicy warsztatów nie byli narażeni na negatywne oceny, dzięki czemu mogli podnieść poczucie własnej wartości i zyskać wiarę we własne możliwości. Zabawowy charakter stawianych zadań zaś sprawił, że uczestnicy poznali alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego we własnym towarzystwie.

W warsztatach uczestniczyli uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum w Kowarach. Cel ogólny treningu obejmował wydobycie i uaktywnienie potencjalnych zdolności do twórczych działań oraz rozwijanie umiejętności współpracy w grupie. W celach podstawowych wyszczególniono:

 • rozbudzenie aktywności poznawczej z jednoczesnym ćwiczeniem

pamięci oraz stworzenie motywacji do pracy nad sobą;

 • zabawy rozwijające umiejętności interpersonalne;
 • zabawy rozwijające zdolności;
 • rozbudzanie dążenia do przezwyciężania przeszkód

Natomiast cele szczegółowe miały na uwadze:

 • wspomaganie rozwoju funkcji poznawczych (spostrzeganie wzrokowe, koncentracja uwagi, myślenie słowno-pamięciowe, abstrahowanie; pobudzanie zdolności i możliwości twórczych);
 • rozwijanie płynności, giętkości i oryginalności myślenia;
 • umożliwienie przeżywania satysfakcji z pracy twórczej i jej efektów;
 • przełamanie schematycznego myślenia i zyskanie swobody twórczej;
 • skłonienie do poszukiwania oryginalnych rozwiązań problemów w życiu codziennym.

W toku warsztatów wykorzystywano takie metody, jak: ćwiczenia ruchowe, rysunek, burza mózgów, ankieta, skojarzenia, pantomima. Metody te stosowano w różnych formach pracy. Należałoby tu wyróżnić: plenum, praca indywidualna, praca grupowa.

Zajęcia te odbywały się przez 5 dni po 2 godziny lekcyjne.
Starano się osiągnąć wyższe standardy w poprawie umiejętności dotyczących sprawności intelektualnych, m.in.: szybkości myślenia, płynności językowej, rozwijania wyobraźni i fantazji z kształceniem oryginalności pomysłów, poprawie koncentracji uwagi, poprawie komunikacji w zespole i współpracy zorientowanej na cel.

Podsumowaniem zajęć było przeprowadzono wśród uczestników ankiety. Wszyscy stwierdzili, że dobrze czuli się w trakcie zajęć i zyskały one ich aprobatę, wyrazili oni poza tym chęć ponownego uczestnictwa w tego typu warsztatach. Otrzymane odpowiedzi pozwalają stwierdzić, że ta forma pracy z młodymi ludźmi cieszy się pośród nich dużym zainteresowaniem i stanowi atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego. Proponowane ćwiczenia mają formę zabawy, a więc uczestnictwo w nich sprawia przyjemność, z kolei brak negatywnego oceniania tworzy motywację do podejmowania aktywności twórczej, co dodatkowo podnosi walory tych warsztatów.

27.02.2012

Kierowanie dziecka zamieszkałego na terenie powiatu jeleniogórskiego do kształcenia specjalnego w odpowiednim specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym lub młodzieżowym ośrodku socjoterapii

z dnia:    1 marca 2012 r.

Podstawa prawna :

1) art. 71b ust. 5 - 5b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.                  z 2004r. 256, poz. 2572 z późn. zm.)

2) § 13 - 41 oraz § 63 ust. 1 i ust. 7 - 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej           z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach ( Dz. U. Nr 109, poz. 631);

Wykaz  dokumentów:

Wniosek rodziców / prawnego opiekuna (wzór wniosku) o skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym (odpowiednim do rodzaju niepełnosprawności) lub młodzieżowym ośrodku socjoterapii

 1. Załączniki do wniosku:
 2. 1.      aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną;
 3. 2.      w przypadku ustanowionej opieki prawnej – zaświadczenie o ustanowieniu prawnego opiekuna;
 4. 3.      skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;
 5. 4.      zaświadczenie wydane przez Urząd Gminy potwierdzające miejsce zameldowania /pobytu/ dziecka na terenie powiatu jeleniogórskiego;
 6. 5.      ostatnie świadectwo szkolne lub odpis arkusza ocen;
 7. 6.      w przypadku wniosku o umieszczenie dziecka w szkole zawodowej – zaświadczenie lekarza /medycyna pracy/ o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania danego zawodu;
 8. 7.      dokumenty zdrowotne dziecka.

Dokumenty wymienione w pkt 3 - 7 mogą być dostarczone bezpośrednio do szkoły specjalnej lub ośrodka (przed wydaniem skierowania).

Wysokość opłat: nie podlega opłacie skarbowej.

Miejsce składania wniosku i wykonywania usługi:

Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze,

ul. Podchorążych 15, 58-508 Jelenia Góra.

III piętro, pokój nr 301,    tel. (075) 6473-302 ;   e-mail: okz@starostwo.jgora.pl

Sposób załatwienia usługi :

1) skierowanie do specjalnego ośrodka szkolno–wychowawczego: wystąpienie do innego Powiatu, który prowadzi odpowiednią do rodzaju niepełnosprawności dziecka szkołę specjalną w ośrodku wskazanym przez rodziców lub najbliższy miejsca zamieszkania dziecka;

2) skierowanie do młodzieżowego ośrodka socjoterapii: przekazanie wniosku do dalszego załatwienia przez Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych                             w Szklarskiej Porębie (upoważnienie nr 12/12 Starosty Jeleniogórskiego z dnia 22 lutego 2012r.)

Czas realizacji usługi:

do pięciu dni roboczych od dnia dostarczenia przez wnioskodawcę dokumentów niezbędnych do wystąpienia do innego powiatu lub przekazania wniosku.

Wykonujący usługę nie ma wpływu na termin wystawienia skierowania (uzyskania miejsca oraz czasu przyjęcia dziecka) do szkoły specjalnej w odpowiednim ośrodku.

Informacja o trybie odwoławczym :nie jest przewidziany tryb odwoławczy.

Sposób odbioru dokumentów : wysłane za pośrednictwem poczty lub odebrane osobiście przez składającego wniosek.

Uwagi : Powiat Jeleniogórski nie prowadzi szkół specjalnych ani ośrodków dla dzieci               i młodzieży :

 1. niesłyszących i słabosłyszących,
 2. niewidomych i słabowidzących,
 3. z niepełnosprawnością ruchową,
 4. z autyzmem, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,
 5. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym       / z wyjątkiem szkół w Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie/,

stąd wykonujący usługę nie ma wpływu na termin uzyskania miejsca oraz czas przyjęcia dziecka do szkoły specjalnej lub odpowiedniego ośrodka.

16.02.2012

Dzieci i dorośli z Jeleniej Góry i okolic cierpiący na autyzm w tym zespół Aspergera nie zostaną bez pomocy. Z myślą o nich powstała Fundacja AUTIKA.

W grudniu 2011 r. rodzice dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera założyli w Jeleniej Górze fundację, której misją ma być niesienie wszelkiej pomocy osobom ze spektrum autyzmu i zaburzeniami pokrewnymi, a także ich rodzinom. Działalność fundacji ma obejmować szeroko rozumianą rehabilitację i działania wspierające, w tym pomoc w leczeniu i edukacji a także podnoszenie poziomu świadomości społecznej w zakresie tej tematyki.

Fundacja AUTIKA z tymczasową siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 77/4 w Jeleniej Górze, swoje działania kierować będzie głównie do mieszkańców powiatu jeleniogórskiego.

Powstanie Fundacji jest odpowiedzią na ogromne potrzeby regionu w zakresie wsparcia rodzin zmagających się z problemami autyzmu.
Autyzm to zaburzenie rozwojowe trwające przez całe życie. Objawia się głównie trudnościami w komunikacji i kontakcie społecznym oraz kontrolą własnych zachowań. Osoby z autyzmem przeważnie są sprawne umysłowo, posiadają szczególne zdolności, a ich głównym problemem jest prawidłowy kontakt z drugą osobą.

Organizacja oczekuje na osoby potrzebujące pomocy, chętne do aktywnej współpracy jaki i inne podmioty, których cele są zbieżne z jej działaniami. Liczymy także na wolontariuszy. Chcąc realizować wyznaczone cele - założyciele AUTIKI bardzo liczą na współpracę instytucji samorządowych i rządowych.

Osoby zainteresowane współpracą mogą kontaktować się z Dorotą Przybylską tel. 791 295 907 lub Karoliną Janiszak tel. 793 722 393 lub mailowo na adres autika@o2.pl. Zapraszamy także na naszą stronę internetową www.autika.pl

Z przyjemnością informujemy także, że 23 lutego 2012r ruszy nasz pierwszy projekt - punkt konsultacyjny dla osób z autyzmem i ich rodzin. Powstanie dzięki uprzejmości i zaangażowaniu Szpitala MSW w Jeleniej Górze. Na mocy umowy o współpracy, szpital udostępnił na swoim terenie miejsce na działanie punktu.

Punkt będzie udzielać wsparcia w zakresie:
-profilaktyki i wczesnej interwencji
-mobilizowania zasobów i źródeł wsparcia
-poprawy jakości przestrzeni życiowej

16.02.2012

W  I semestrze roku szkolnego 2011/12 pracownicy Poradni w ramach przesiewowych badań wzroku, słuchu i mowy zdiagnozowali 342 dzieci z dziesięciu placówkach oświatowych w obrębie działania Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kowarach.

Przesiewowe badanie mowy dotyczyło głównie artykulacji, którą diagnozowano u  pięciolatków i sześciolatków za pomocą programu „Mówię”. Ogółem przebadano 293 dzieci. Wyniki badań są niepokojące, ponieważ  wady artykulacyjne zdiagnozowano u 129 czyli u około 44% dzieci. Najwięcej nieprawidłowości występuje w zakresie realizacji głosek detalizowanych, głównie szeregu szumiącego, który dotyczy głosek [sz,ż,cz,dż]. Dzieci 5-cio i 6-cioletnie mają problemy z ich prawidłową wymową i najczęściej zamieniają je na [s,z,c,dz]. Wada, która także często pojawia się w tej grupie wiekowej, to sygmatyzm międzyzębowy, czyli  nieprawidłowe ułożenie języka w czasie wypowiadania takich głosek jak: [s,z,c,dz,sz,ż,cz,dż,l,t,d,n]. Ponadto występują także problemy z różnicowaniem fonemów najczęściej pod względem dźwięczności, miejsca artykulacji i stopnia zbliżenia narządów mowy. Dzieci zamieniają wówczas głoski dźwięczne np.: [z,dz,ż,dż,b,d,g] na bezdźwięczne [s,c,sz,cz,p,t,k],  zamieniają też np.: [s] na [c], [m] na [n], [ż] na [sz] , [ł] na [w], [s] na [t].

Pięciolatkom i sześciolatkom wykonano także skryningowe badanie wzroku programem „Widzę”. Na 315 zbadanych możliwość występowania nieprawidłowości w ostrości widzenia stwierdzono u trójki dzieci, rodzicom zalecono konsultację okulistyczną.

Programem „Słyszę” profilaktycznie zbadano słuch u 54 dzieci, możliwość występowania jego zaburzeń stwierdza się pięciorga dzieci. Rodzice otrzymali wynik badania oraz zalecenie skontrolowania słuchu swojej pociechy u specjalisty.

O wynikach przeprowadzonych badań rodzice zostali poinformowani podczas zebrań w przedszkolach i szkołach. Zwrócono uwagę na wysoki odsetek wad artykulacyjnych, które mogą być przyczyną niepowodzeń szkolnych. Zachęcano rodziców, aby jak najszybciej zgłaszali się z dzieckiem do poradni na pogłębioną diagnozę oraz terapię logopedyczną. Odwlekanie decyzji o podjęciu korekcji artykulacji naraża dziecko na utrwalanie się nieprawidłowej wymowy głoski i wydłuża osiągnięcie  etapu prawidłowego wypowiadania jej w mowie spontanicznej.

Opracowała:

mgr  Janina Gremza – Kosiarska - logopeda

16.02.2012

Na mocy nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 2010 r. oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. poszerzony został krąg podmiotów prawnych zobowiązanych do realizowania procedury „Niebieskiej Karty” m.in. o przedstawicieli oświaty, a więc również o pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych.

Podstawą do wszczęcia procedury „Niebieskiej Karty” jest uzasadnione podejrzenie stosowania w danej rodzinie przemocy przez któregoś z jej członków. Rozporządzenie określa zasady postępowania zarówno względem osób dotkniętych przemocą, jak i stosujących przemoc od momentu zgłoszenia zdarzenia.

Zainicjowanie procedury nie wymaga zgody osoby doświadczającej przemocy, w przypadku dziecka nie wymaga zgody rodzica.

Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” w obecności osoby dotkniętej przemocą. W razie braku możliwości wypełnienia ze względu na nieobecność osoby, stan jej zdrowia lub ze względu na zagrożenie jej życia lub zdrowia, wypełnienie formularza następuje niezwłocznie po nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z osobą lub po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej wypełnienie. W przypadku, gdy nawiązanie bezpośredniego kontaktu z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie jest niewykonalne, wypełnienie formularza następuje bez udziału tej osoby (& 4) - sporządzamy wówczas notatkę urzędową i dołączamy do formularza „Niebieska Karta – A”.

W przypadku stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka, czynności podejmowane w ramach procedury przeprowadza się w obecności rodzica, opiekuna prawnego i faktycznego. Gdy podejrzani o stosowanie przemocy są rodzice, działania przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej w rozumieniu art.115&11 Kodeksu Karnego. Działania powinny być prowadzone w miarę możliwości w obecności psychologa. Gdy rodzic nie krzywdzący odmawia współpracy zasadnym jest przyjęcie rozwiązania z &4 rozporządzenia i wypełnienie karty bez udziału osoby dotkniętej przemocą, na podstawie informacji pochodzących z rozmowy z dzieckiem.

Rozmowę z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przeprowadza się w warunkach gwarantujących swobodę wypowiedzi i poszanowanie godności tej osoby oraz zapewniających jej bezpieczeństwo.

O wszczęciu procedury powinna być poinformowana osoba, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, a w przypadku dziecka – rodzic lub opiekun prawny. Jednocześnie przedstawiciel realizujący procedurę winien tej osobie przekazać formularz „Niebieska Karta – B” (w przypadku dziecka formularz dajemy rodzicowi, opiekunowi lub osobie, która zgłosiła podejrzenia. Formularz „Niebieska Karta – B” jest kompleksowym zestawem informacji przydatnych dla ofiar przemocy. Nie dajemy go osobie, wobec której istnieje podejrzenia, że stosuje przemoc, nie rozmawiamy też z tą osobą.

Wszczynając procedurę podejmujemy działania interwencyjne. Przedstawiciele oświaty zobowiązani są  do podjęcia działań, w tym:

- zdiagnozowania sytuacji i potrzeb osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w tym w szczególności dziecka,

- udzielenie informacji o możliwości uzyskania pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia, w tym o instytucjach świadczących specjalistyczna pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą,

- udzielenie informacji o możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby,

-  zorganizowanie niezwłocznego dostępu do pomocy medycznej, jeśli wymaga tego stan zdrowia osoby

- przedstawiciel oświaty może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc, na temat konsekwencji stosowania przemocy oraz informuje osoby o możliwościach podjęcia leczenia, terapii i programach oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych.

„Niebieską Kartę A” należy przekazać do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia wszczęcia procedury. Kopię formularza pozostawia się u wszczynającego procedurę.

W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa dokumenty przekazuje się organom właściwym do prowadzenia postępowania przygotowawczego.

 

Opracowanie: mgr Sylwia Tywonek - Cybulska

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Zamkowa 5 58-530 Kowary Tel: 75-718-25-72; Fax: 75-718-20-13;