Jak do nas dojechać?

Publiczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Zamkowa 5
58-530 Kowary

Tel: 75-718-25-72; Fax: 75-718-20-13;
e-mail: poradniakowary@wp.pl


Jesteś w : Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

 

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L. nr 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1.      administratorem danych osobowych uczniów i ich prawnych opiekunów jest Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kowarach;

2.      dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

3.      dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy;

4.      odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5.      każdy uczeń posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody;

6.      uczeń, prawny opiekun ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7.      podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa;

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych PPP w Kowarach - iodo@o2.pl, tel. 669 860 421,

 

mgr Julita Odelga

Dyrektor PPP w Kowarach

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Zamkowa 5 58-530 Kowary Tel: 75-718-25-72; Fax: 75-718-20-13;