Jak do nas dojechać?

Publiczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Zamkowa 5
58-530 Kowary

Tel: 75-718-25-72; Fax: 75-718-20-13;
e-mail: poradniakowary@wp.pl


Jesteś w : News

Aktualności

Jun 21, 2014

Spotkanie Pedagogów z OIK


Spotkanie pedagogów szkolnych z udziałem pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze

W dniu 15 maja 2014r. odbyło się kolejne spotkanie pedagogów szkolnych, organizowane przez Poradnię. Tym razem Gościliśmy pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze w osobach:

 1. mgr Maria Karpińska – kierownik Ośrodka
 2. mgr Ewa Knychas - psycholog
 3. mgr Ilona Kłobus - pedagog
 4. mgr Janusz Herbec – pedagog pracujący z osobami zaburzonymi psychicznie, bedący też kuratorem dla osób ubezwłasnowolnionych.

Pani Dyrektor mgr M. Karpińska zaprezentowała zakres usług Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze informując, że Ośrodek oferuje pomoc psychologiczną, terapeutyczną, pedagogiczną oraz prawną osobom znajdującym się w sytuacji kryzysu. Pomoc jest udzielana od poniedziałku od piątku w godz. 08:00 - 20:00. Następnie dookreśliła, jakiego rodzaju pomocy Ośrodek może udzielić:

 • pomoc psychologiczna
 • pomoc socjalna (praca socjalna)
 • pomoc prawna
 • pomoc medyczna
 • psychoterapia
 • grupy wsparcia
 • pomoc mediacyjna
 • opieka nad osobami dorosłymi całkowicie ubezwłasnowolnionymi.
  • samobójstwa
  • przemoc domowa
  • agresja
  • przemoc seksualna
  • wykorzystywanie seksualne dzieci
  • utraty okołoporodowe
  • utraty - żałoba, żal
  • bezrobocie
  • wypadki, katastrofy
  • konflikty rodzinne
  • bezdomność, samotność, rozwody, izolacja, ofiary handlu ludźmi.

Problemy, w jakich udzielana jest pomoc:

Ośrodek funkcjonuje od 1.01.2007r. W rok później podpisano już umowę z Powiatem. W dniu 14 stycznia 2013 r. zostało podpisane porozumienie z Powiatem Lwóweckim w sprawie świadczenia usług interwencyjnych. W związku z powyższym osoby będące w kryzysie ze Lwówka Śl. mogą zgłaszać się do siedziby Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 od poniedziałku do piątku w godz. od 08.00 do godz. 20.00 (IV piętro, pokój 402). Dyrektor M. Karpińska, stwierdziła, że pracownicy OIK prowadzą również interwencje krótkotrwałe, natychmiastowe 24h/dobę (np. wypadek autokaru z młodzieżą). Interwencje w kryzysie polegają również na kontaktach indywidualnych, pomocy w różnych sytuacjach losowych. Prowadzone są terapie grupowe, par małżeńskich, rodzin oraz nagłych wydarzeń traumatycznych. Prowadzone są również działania pośrednie głównie związane z przemocą w rodzinie (współpraca z organizacjami, sądem, policją, itp.) Współdziałania z organizacjami pozarządowymi oparte są na profilaktyce, pomocy materialnej. Ośrodek udziela też pomocy edukacyjnej oraz w mediacjach rodzinnych. Oprócz poradnictwa specjalistycznego organizowane są warsztaty wypalenia zawodowego, warsztaty komunikacji interpersonalnej w kontakcie indywidualnym. Współpraca z policją opiera się na działaniach profilaktycznych oraz w działaniach uwrażliwiania na stosowanie przemocy. Pracownicy Ośrodka prowadzą szkolenia dla szkół i innych placówek , głównie z zakresu przemocy, a także na temat ofiar przemocy w szkole. Działanie OIK jest kompleksowe. Bardzo pomocna jest w przeciwdziałaniu przemocy Niebieska Karta. Pani psycholog z OIK mgr E. Knychas bardzo wnikliwie opowiedziała o sprawcach przemocy i ich ofiarach. Przedstawiła mechanizmy i sposób adaptacji do stosowanej przemocy domowej. Ośrodek organizuje grupy wsparcia dla ofiar oraz sprawców przemocy.  Stwierdziła, że leczone powinny być dwie strony związane z przemocą, ponieważ powstaje psychiczna zależność ofiary ze sprawcą przemocy. Ośrodek bierze powszechny udział w edukacji o sprawcach przemocy i ich ofiarach. Konstruowane są również plany bezpieczeństwa dla ofiar przemocy. Natomiast grupa wsparcia dla uzależnionych od alkoholu prowadzona jest we wtorki o godzinie 17. Pan mgr Janusz Herbec opowiedział o swojej pracy z osobami ubezwłasnowolnionymi, głównie z powodu zaburzeń i chorób psychicznych  (takich osób ma pod swoją opieką ok. 12). Główne schematy u osób ubezwłasnowolnionymi to: ogromna bieda, bezradność, ogromne zadłużenia. Wobec nich stosuje się skierowania do DPS poprzez MOPS. Pobyt w DPS płacą ze środków własnych. Opiekun porządkuje sprawy majątkowe: sprzedaże lokali mieszkalnych, z uzyskanych pieniędzy spłacanie długów, itp. Są to przeważnie ludzie samotni, bez rodziny. W konkluzji Pani Dyrektor M. Karpińska poinformowała, że jest prowadzone monitorowanie, co się dzieje z osobami, którym udzielono pomocy. Na zakończenie spotkania przekazała numery telefonów i adresy bezpłatnych porad prawnych, gdzie można umieścić dzieci z ucieczek z MOS, miejsca pobytu dla ofiar przemocy z dziećmi oraz adresy z pokojami interwencyjnymi odpłatnymi.

 

Opracowanie: mgr J.M. Mateusiak

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Zamkowa 5 58-530 Kowary Tel: 75-718-25-72; Fax: 75-718-20-13;