Jak do nas dojechać?

Publiczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Zamkowa 5
58-530 Kowary

Tel: 75-718-25-72; Fax: 75-718-20-13;
e-mail: poradniakowary@wp.pl


Jesteś w : News

Aktualności

Feb 7, 2013

Spotkania z pedagogami szkolnymi


 Podsumowanie spotkań z pedagogami szkolnymi

7.01.2013r.  III spotkanie z pedagogami szkolnymi

Trzecie spotkanie z pedagogami szkolnymi zaplanowane zostało z udziałem pracownika wydziału prewencji w Jeleniej Górze. Z przyczyn losowych zaproszony gość nie dotarł do Poradni. Spotkanie poświęcono więc omówieniu spraw bieżących, w tym terminów i dokumentów dotyczących wydawania orzeczeń, a także wymieniano informacje nt. miejsc w szkołach i klasach integracyjnych. Na zakończenie spotkania pedagodzy szkolni zostali poproszeni o przesyłanie do Poradni  tematów, jakie chcieliby poruszyć na marcowym spotkaniu, na które ponownie zostanie zaproszony ktoś z policyjnej prewencji.

26.11.2012r. II spotkanie z pedagogami szkolnymi

W drugim spotkaniu z pedagogami szkolnymi uczestniczył gość specjalny – pan J. Marglarczyk – Z – ca Komendanta Komisariatu Miejskiego Policji w Kowarach. Celem tego spotkania było uściślenie zasad współpracy pracowników szkoły i poradni z policją oraz wyjaśnienie wątpliwości prawnych dotyczących ingerencji w rodzinę dziecka. Gość omówił działania policji w zakresie wspierania szkół. Poinformował, w jakich przypadkach można zwracać się z prośbą o interwencję policji, a kiedy lepiej jest złożyć zawiadomienie bezpośrednio do prokuratury czy sądu rodzinnego. Wspomniał o pogadankach dla dzieci, jakie prowadzą pracownicy policji. Pedagodzy podkreślili znaczenia pedagogicznego przygotowania policjantów do pracy z dziećmi. Omówiona przez Gościa procedura Niebieskiej Karty zebrała krytyczne uwagi. Podkreślano trudności w skutecznym realizowaniu pomocy. Z doświadczeń osób realizujących tę procedurę wynika, że znacznie wydłuża ona czas, w jakim ofiary przemocy otrzymują skuteczne wsparcie. Po burzliwej dyskusji wysnuto konkluzję, że w ewidentnych przypadkach występowania przemocy skuteczniejsze będzie zgłaszanie tego faktu bezpośrednio do prokuratury. Pedagodzy szkolni prosili o zwiększenie liczby patroli wokół szkół w związku ze wzrastającym problemem nikotynizmu.

Na zakończenie spotkania ustalono,  że kolejnym gościem będzie pracownik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej w Jeleniej Górze.

 24.09.2012r. I spotkanie z pedagogami szkolnymi

W dniu 24.09.2012r. odbyło się spotkanie organizacyjne pracowników  Poradni z pedagogami szkolnymi z rejonu jej działania. Celem spotkania było  przedstawienie oferty działań poradni planowanych na rok szk. 2012/13 obejmujących szkolenia, warsztaty, prelekcje, treningi, badania przesiewowe oraz działania w zakresie poradnictwa zawodowego. Omówiono także zasady współpracy, ustalono terminarz zajęć w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery oraz doradztwa zawodowego. W b. r. szk. planowane jest cykliczne organizowanie takich spotkań, także z udziałem zaproszonych gości. Pedagodzy szkolni wyrazili zainteresowanie udziałem w spotkaniu z przedstawicielem policji. Ponadto zgłosili zapotrzebowanie na badania przesiewowe logopedyczne, dyżur psychologa w szkole (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kowarach) , warsztaty antynikotynowe dla wybranej grupy uczniów. Na zakończenie spotkania pedagodzy otrzymali materiały zawierające ofertę Poradni dla uczniów, rodziców i nauczycieli, nowy wzór wniosku oraz foldery Poradni.

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Zamkowa 5 58-530 Kowary Tel: 75-718-25-72; Fax: 75-718-20-13;