Jak do nas dojechać?

Publiczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Zamkowa 5
58-530 Kowary

Tel: 75-718-25-72; Fax: 75-718-20-13;
e-mail: poradniakowary@wp.pl


Witamy na naszej stronie

 

Witamy na stronie internetowej Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kowarach. Zachęcamy do zapoznania się z jej zawartością, z uwagi na fakt, iż znajdują się tu ważne informacje kierowane do nauczycieli, pedagogów, rodziców oraz uczniów. Na nowej stronie będziemy umieszczali także najnowsze wydarzenia i aktualności naszej placówki.

 

W obecnym tempie życia często mamy niewiele czasu, aby poświęcić go naszym najbliższym, zwłaszcza dzieciom. Wiąże się to z pojawianiem się nieoczekiwanych problemów. Pracownicy Poradni, wykwalifikowani psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci doskonale wiedzą jak im zapobiec i w jaki sposób je zniwelować.

 

Strona 1 z 5  > >>

Oct 6, 2014

W załączniku plik z propozycjami warsztatów, treningów i prelekcji.

http://poradnia-kowary.pl/uploads/Oferta%202014-15.docx

.
Jun 21, 2014

Spotkanie pedagogów szkolnych z udziałem pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze

W dniu 15 maja 2014r. odbyło się kolejne spotkanie pedagogów szkolnych, organizowane przez Poradnię. Tym razem Gościliśmy pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze w osobach:

 1. mgr Maria Karpińska – kierownik Ośrodka
 2. mgr Ewa Knychas - psycholog
 3. mgr Ilona Kłobus - pedagog
 4. mgr Janusz Herbec – pedagog pracujący z osobami zaburzonymi psychicznie, bedący też kuratorem dla osób ubezwłasnowolnionych.

Pani Dyrektor mgr M. Karpińska zaprezentowała zakres usług Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze informując, że Ośrodek oferuje pomoc psychologiczną, terapeutyczną, pedagogiczną oraz prawną osobom znajdującym się w sytuacji kryzysu. Pomoc jest udzielana od poniedziałku od piątku w godz. 08:00 - 20:00. Następnie dookreśliła, jakiego rodzaju pomocy Ośrodek może udzielić:

 • pomoc psychologiczna
 • pomoc socjalna (praca socjalna)
 • pomoc prawna
 • pomoc medyczna
 • psychoterapia
 • grupy wsparcia
 • pomoc mediacyjna
 • opieka nad osobami dorosłymi całkowicie ubezwłasnowolnionymi.
  • samobójstwa
  • przemoc domowa
  • agresja
  • przemoc seksualna
  • wykorzystywanie seksualne dzieci
  • utraty okołoporodowe
  • utraty - żałoba, żal
  • bezrobocie
  • wypadki, katastrofy
  • konflikty rodzinne
  • bezdomność, samotność, rozwody, izolacja, ofiary handlu ludźmi.

Problemy, w jakich udzielana jest pomoc:

Ośrodek funkcjonuje od 1.01.2007r. W rok później podpisano już umowę z Powiatem. W dniu 14 stycznia 2013 r. zostało podpisane porozumienie z Powiatem Lwóweckim w sprawie świadczenia usług interwencyjnych. W związku z powyższym osoby będące w kryzysie ze Lwówka Śl. mogą zgłaszać się do siedziby Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 od poniedziałku do piątku w godz. od 08.00 do godz. 20.00 (IV piętro, pokój 402). Dyrektor M. Karpińska, stwierdziła, że pracownicy OIK prowadzą również interwencje krótkotrwałe, natychmiastowe 24h/dobę (np. wypadek autokaru z młodzieżą). Interwencje w kryzysie polegają również na kontaktach indywidualnych, pomocy w różnych sytuacjach losowych. Prowadzone są terapie grupowe, par małżeńskich, rodzin oraz nagłych wydarzeń traumatycznych. Prowadzone są również działania pośrednie głównie związane z przemocą w rodzinie (współpraca z organizacjami, sądem, policją, itp.) Współdziałania z organizacjami pozarządowymi oparte są na profilaktyce, pomocy materialnej. Ośrodek udziela też pomocy edukacyjnej oraz w mediacjach rodzinnych. Oprócz poradnictwa specjalistycznego organizowane są warsztaty wypalenia zawodowego, warsztaty komunikacji interpersonalnej w kontakcie indywidualnym. Współpraca z policją opiera się na działaniach profilaktycznych oraz w działaniach uwrażliwiania na stosowanie przemocy. Pracownicy Ośrodka prowadzą szkolenia dla szkół i innych placówek , głównie z zakresu przemocy, a także na temat ofiar przemocy w szkole. Działanie OIK jest kompleksowe. Bardzo pomocna jest w przeciwdziałaniu przemocy Niebieska Karta. Pani psycholog z OIK mgr E. Knychas bardzo wnikliwie opowiedziała o sprawcach przemocy i ich ofiarach. Przedstawiła mechanizmy i sposób adaptacji do stosowanej przemocy domowej. Ośrodek organizuje grupy wsparcia dla ofiar oraz sprawców przemocy.  Stwierdziła, że leczone powinny być dwie strony związane z przemocą, ponieważ powstaje psychiczna zależność ofiary ze sprawcą przemocy. Ośrodek bierze powszechny udział w edukacji o sprawcach przemocy i ich ofiarach. Konstruowane są również plany bezpieczeństwa dla ofiar przemocy. Natomiast grupa wsparcia dla uzależnionych od alkoholu prowadzona jest we wtorki o godzinie 17. Pan mgr Janusz Herbec opowiedział o swojej pracy z osobami ubezwłasnowolnionymi, głównie z powodu zaburzeń i chorób psychicznych  (takich osób ma pod swoją opieką ok. 12). Główne schematy u osób ubezwłasnowolnionymi to: ogromna bieda, bezradność, ogromne zadłużenia. Wobec nich stosuje się skierowania do DPS poprzez MOPS. Pobyt w DPS płacą ze środków własnych. Opiekun porządkuje sprawy majątkowe: sprzedaże lokali mieszkalnych, z uzyskanych pieniędzy spłacanie długów, itp. Są to przeważnie ludzie samotni, bez rodziny. W konkluzji Pani Dyrektor M. Karpińska poinformowała, że jest prowadzone monitorowanie, co się dzieje z osobami, którym udzielono pomocy. Na zakończenie spotkania przekazała numery telefonów i adresy bezpłatnych porad prawnych, gdzie można umieścić dzieci z ucieczek z MOS, miejsca pobytu dla ofiar przemocy z dziećmi oraz adresy z pokojami interwencyjnymi odpłatnymi.

 

Opracowanie: mgr J.M. Mateusiak

Apr 24, 2014

Analiza wyników profilaktycznych badań mowy dzieci cztero-, pięcio- oraz sześcioletnich

 

W roku szkolnym 2013/14 w pierwszym semestrze przeprowadzono badani przesiewowe mowy w siedmiu placówkach oświatowych tj.: w czterech przedszkolach oraz trzech szkołach podstawowych na terenie działania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kowarach. Skryningowe badanie mowy dotyczyło głównie artykulacji, którą diagnozowano specjalistycznym sprzętem – Platformą Badań Zmysłów wykorzystując program "Mówię".

Ogółem przebadano 269 dzieci w przedziale wiekowym od czwartego do szóstego roku życia badając: 34 czterolatków,160 pięciolatków 75 sześciolatków. Prawidłową artykulację stwierdzono u 137 dzieci czyli u około 53% natomiast nieprawidłową u 126 badanych, czyli u około 47%.

Wyniki badań są niepokojące ponieważ u dużej ilości diagnozowanych dzieci, szczególnie tych rozpoczynającychnaukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku 2014/15 występują sprzężone wady artykulacyjne, które w przyszłości będą miały negatywny wpływ na osiągnięcie przez ucznia sukcesu edukacyjnego. W związku z obniżeniem wieku szkolnego badaniem objęto również dzieci, które ukończyły czwarty rok życia po to, aby jak najwcześniej wykryć nieprawidłowości artykulacyjne i skorygować je podczas terapii logopedycznej.

Mowa jest jedną z najbardziej złożonych, wyższych czynnościnerwowych a jej rozwój dzieli się na kilka okresów. Etap swoistej mowy dziecięcej obejmuje okres od trzeciego do siódmego roku życia, czyli mowa przebadanych przez nas dzieci jest jeszcze na etapie kształtowania się.

U czterolatka w normie wiekowej mieści się zamienianie głosek szumiących [sz,ż,cz,dż] na głoski syczące [s,z,c,dz] oraz głoski [r] na [l]. Jednak po badaniu mowy w wymienionej grupie wiekowej u 15 przedszkolaków tj.: u około 44%zdiagnozowano wady wymowy. Dotyczą one nieprawidłowej realizacji w słowach głosek drugiego szeregu dentalizowanego [s,z,c,dz]. Wymienione głoski wypowiadane były międzyzębowo, bocznie lub zamienine na [ś,ź,ć,ć,dź], dość często występowało opuszczanie głoski lub sylab w słowach a także ubezdźwięcznianie czyli zamieniane głosek dźwięcznych na bezdźwięczne np.:[z] na [s, c, ś, ć] lub [dz] na [c,ć,s,ś]. Te wady zdiagnozowano u 12 przedszkolaków. Występowały też problemy z prawidłowym wypowiadaniem głosek welarnych [k,g], które były zamieniane na [t,d] oraz głoski [r] wypowiadanej jako [j]. Wymienione nieprawidłowości artykulacyjne powinny być jak najszybciej skorygowane, ponieważ utrwalanie ich wydłuży etapy nabywania prawidłowych wzorców artykulacyjnych.

Mowa dziecka pięcioletniego jest już w zasadzie zrozumiała, ponieważ powinno ono wypowiadać prawidłowo wszystkie głoski za wyjątkiem [r], które może jeszcze zamieniać na [l]. Analizując wyniki badań w tej grupie wiekowej stwierdza się najczęściej sygmatyzmy: boczny, międzyzębowy, zamienianie, opuszczanie głosek, sylab w słowach, najczęściej dotyczy to głosek drugiego i trzeciego szeregu dentalizowanego [s,z,c,dz,sz,ż,cz,dż]. Wymienione wady często występują z mową bezdźwięczną, czyli brakiem w mowie głosek dźwięcznych. Taki stan wiąże się nie tylko z niewłaściwą realizacją głosek, ale także z trudnościami w odbiorze mowy przez środowisko. Dzieci te spotykają się w przedszkolu, szkole i w innym środowisku z sytuacją braku lub mylnego zrozumienia przez otoczenie. Wówczas ich proces porozumiewania staje się mało skuteczny, co w konsekwencji prowadzić może do zaprzestania w dążeniu do komunikacji. Wymienione wady występowały u 65 przebadanych, czyli u około 41%. Badając zdiagnozowano jeszcze u 2 dziecinieprawidłowe wymawianie głoski [r], zastępowały ją głoską [j].

Mowa sześciolatka jest w pełni zrozumiała, zasób słownictwa powinien przedstawiać się na pozoiomie od trzech tysięcy do około czterech i pół tysiąca słów. Dziecko powinno prawidłowo wypowiadać wszystkie głoski, w normie wiekowej mieści się jeszcze zamienianie [r] na [l], nie dłużej jednak jak do siódmego roku życia. Z badań profilaktycznych wynika, że na 64 przebadanych wady artykulacyjne występują u 27 czyli u około 42% uczniów, jest to niestety najczęściej współwystępowanie wielu nieprawidłowości artykulacyjnych, które prowadzą do problemów związanych z rozumieniem mowy dziecka.

Po przeprowadzeniu pełnej diagnozy logopedycznej jak również po analizie wyników specjalistycznych badań lekarskich od laryngologa, audiologa, foniatry otolaryngologa czy alergologa stwierdza się, że najczęstszą przyczyną wad artykulacyjnych są niewielkie niedosłuchy np.: z powodu powiększonego migdała gardłowego, częstych chorób uszu, nosa i gardła, niedoleczonych stanów zapalnych nosogardzieli, uszu czy przewlekłego trwającego kataru np.: z powodu alergii, czasami też diagnozuje się obecność ciała obcego w uchu (koralika), które bardzo zaburza prawidłowe słyszenie. Bardzo często towarzyszy im także wiele innych przyczyn utrudniających prawidłowe kształtowanie się mowy, takich jak: obniżona sprawność motoryczna aparatu mowy, wady zgryzu, nieprawidłowo wykształcone funkcje gryzienia i żucia pokarmów, niewłaściwie utrwalony tor oddychania czy też nieprawidłowy sposób połykania.

Ważne jest, aby rodzice mieli świadomość celowości wykonywania specjalistycznych badań lekarskich u dzieci mających problemy z mową, rozpoczęcia indywidualnej terapii logopedycznej oraz systematycznego jej kontynuowania.

 

 

 

Neurologopeda

mgr Janina Gremza - Kosiarska

.

Feb 12, 2014

SPOTKANIE W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KOWARACH

09.02.2014

W dniu 07.02.2014 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  (PPP) w Kowarach z inicjatywy doradców zawodowych MCIZ w Jeleniej Górze, odbyło się spotkanie, którego tematyką były kwestie współpracy w zakresie poradnictwa zawodowego na rzecz  młodzieży. W spotkaniu wzięli udział: pracownicy PPP w Kowarach, doradca zawodowy MCK z Kowar,  specjalista do spraw szkoleń z OSZ Kowary, doradcy zawodowi MCIZ z Jeleniej Góry.

Doradcy zawodowi: MCIZ, MCK i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, specjalista ds. szkoleń OSZ w Kowarach

Po zaprezentowaniu oferty każdej z instytucji, wypracowano wspólny model działań doradczych z zakresu poradnictwa zawodowego na rzecz młodzieży, tak by klienci byli objęci kompleksowym wsparciem doradczym. Pozwoli to młodzieży na dokonywanie bardziej trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych oraz lepsze planowanie i rozwój własnej kariery. Spotkanie było też doskonałą okazją do wzajemnego poznania się a także do wymiany doświadczeń zawodowych, refleksji i spostrzeżeń dotyczących rynku pracy i rynku edukacyjnego.

Tekst i zdjęcia:
R. Bech, P. Płocheć
Doradcy zawodowi MCIZ

 

Jan 28, 2014

 

III spotkanie dla pedagogów szkolnych

W dniu 31 stycznia 2014r. o godzinie 10.00 w siedzibie Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kowarach przy ul. Zamkowej 5 odbędzie się kolejne spotkanie pedagogów szkolnych, na które został zaproszony Komendant Komisariatu Policji w Kowarach pan podinspektor Włodzimierz Chmiel.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kowarach prowadzi cykl spotkań dla pedagogów pracujących w placówkach z rejonu, na które zaprasza  przedstawicieli instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów wychowawczych i rodzinnych.

Spotkania te mają na celu m. in. wypracowanie zasad współpracy, określenie obszarów, w jakich pracownicy Poradni oraz pedagodzy szkolni w swojej pracy z dziećmi, młodzieżą i rodziną mogą uzyskać pomoc od innych instytucji.

 

 

 

 

 

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Zamkowa 5 58-530 Kowary Tel: 75-718-25-72; Fax: 75-718-20-13;Administracja