Jak do nas dojechać?

Publiczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Zamkowa 5
58-530 Kowary

Tel: 75-718-25-72; Fax: 75-718-20-13;
e-mail: poradniakowary@wp.pl

Znajdź Nas na mapach Google

SZANOWNI RODZICE/ OPIEKUNOWIE  ORAZ NAUCZYCIELE/WYCHOWAWCY.

Od 04.05.2020 r. Publiczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kowarach, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 29.04.2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wznowiła swoją działalność diagnostyczną.Ponieważ nadal działamy w sytuacji panującej epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 obowiązują nas wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego. W związku z tym zmuszeni jesteśmy dostosować naszą pracę do w/w wymogów. Przedstawiam Państwu obowiązujące od 04.05.2020 r. zasady przyjmowania klientów w naszej poradni:

 1. I. OBOWIĄZUJĄCE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W PLACÓWCE
  1. Przyjmowane są wyłącznie dzieci zdrowe, przyprowadzane przez zdrowego rodzica- opiekuna. Katar, kaszel, gorączka wyklucza dziecko z badań.
  2. Każda osoba wchodząca do poradni (dorosły i dziecko) ma bezwzględnie obowiązek zdezynfekować ręce w przedsionku poradni , jeżeli posiada nałożone rękawiczki również należy je zdezynfekować oraz nałożyć maseczkę (maseczki nie obowiązują dzieci do lat 4);
  3. Na terenie poradni może przebywać tylko jedna osoba dorosła, towarzysząca dziecku;
  4. W pomieszczeniach placówki należy zachować odpowiednia odległość, tj. minimum 1,5 m. W sekretariacie może przebywać tylko jeden petent.
  5. Pracownik obsługi dokonuje dezynfekcji klamek, wyłączników, uchwytów krzeseł, blatów oraz innych używanych sprzętów w pomieszczeniach w godzinach 10.00 i 12.15;
  6. Specjaliści podczas badań są ubrani w maseczki i/lub przyłbice oraz posiadają na rękach rękawiczki.
 1. II. ZASADY PRACY PORADNII W CZASIE EPIDEMII
  1. Diagnozy będą przeprowadzane w następującej kolejności, bez względu na termin złożenia zgłoszenia do poradni:

a)       W celu wydania orzeczenia o kształceniu specjalnym;

b)       W celu wydania orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych;

c)       W celu wydania orzeczenia o nauczaniu indywidualnym;

d)       W celu wydania opinii o Zindywidualizowanej ścieżce kształcenia;

e)       W celu wydania opinii o dojrzałości szkolnej ( w formie zdalnej);

f)        Pozostałe opinie i informacje.

 1. Po rozpatrzeniu zgłoszenia skontaktuje się z Państwem telefonicznie wyznaczony specjalista, który będzie pilotował diagnozę Państwa dziecka w naszej placówce;
 2. Terapia logopedyczna oraz niezbędne (pilne) terapie pedagogiczne są w dalszym ciągu prowadzone w formie zdalnej przy użyciu skype, WhatsApp lub drogą mailową.
 3. W dalszym ciągu pracownicy poradni pełnią dyżury telefoniczne w wyznaczone dni w godzinach od 8.00 do 12.00 (nr telefonów: 515 557 880; 515 557 833) i tak:

PN i ŚR - psycholog- mgr Jolanta Kałudzińska – Góra oraz pedagog – mgr Renata Szczepanik;

WT i  PT. –psycholog - mgr Sylwia Tywonek Cybulska oraz pedagog – mgr Paulina Urbańska –Kabała

PN - PT – Dyrektor Poradni – mgr Julita Odelga

 1. Nasi specjaliści dostępni są również dla Państwa drogą mailową od PN do PT;

Logopeda mgr Gremza – Kosiarska Janina   gremza.kosiarska.pppkowary@gmail.com

Psycholog – mgr Kałudzińska –Góra Jolanta  gora.pppkowary@gmail.com

Pedagog – Terapeuta- mgr Król Magdalena  krol.pppkowary@gmail.com

Pedagog/Dyrektor PPP- mgr Odelga Julita odelga.pppkowary@gmail.com

Pedagog- mgr Szczepanik Renata szczepanik.pppkowary@gmail.com

Psycholog –mgr Tywonek – Cybulska Sylwia tywonekcybulska.pppkowary@gmail.com

Pedagog – mgr Urbańska – Kabała Paulina urbanska.pppkowary@gmail.com

 1. III. ZGŁOSZENIE NA DIAGNOZĘ
 2. Zgłoszenia do poradni celem uzyskania diagnozy prosimy pobierać ze strony internetowej poradni, gdzie znajdują się one w zakładce „druki do pobrania” lub w placówce oświatowej pod którą dziecko podlega.
 3. Wypełnione i podpisane zgłoszenie należy zeskanować i przesłać mailem lub listownie na adres poradni. W przypadku braku możliwości zeskanowania, proszę wypełnić komputerowo (druk jest w formie edytowalnej) i przesłać bez podpisu, który zostanie przez Państwa uzupełniony bezpośrednio przed badaniem.
 4. Zgłoszenie można również wrzucić do skrzynki pocztowej, znajdującej się przy wejściu do poradni.
 5. W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny.
  1. IV. WYWIAD Z RODZICEM I OMÓWIENIE BADAŃ
  2. Wywiady oraz omówienie badań z rodzicami odbywać się będą zdalnie w formie telefonicznej, mailowej lub przy pomocy SKYPU. Zadzwoni do Państwa wyznaczony specjalista, który będzie pilotował sprawę Państwa dziecka.
 1. V. DIAGNOZA/KONSULTACJA W PORADNI
  1. Na badania przyjmowane są tylko osoby wcześniej umówione, po rozmowie ze specjalistą i wypełnieniu ankiety dotyczącej ryzyka kontaktu z chorymi, bądź przebywającymi w kwarantannie oraz złożeniu oświadczenia o wyrażeniu zgody na badanie w istniejących warunkach epidemiologicznych.
  2. Badanie lub konsultacja odbywa się punktualnie o umówionej godzinie. Spóźnienia nie mogą być uwzględniane z uwagi na czas potrzebny na dezynfekcję;
  3. Dzieci na badania przynoszą własne kredki, ołówki, długopisy, nożyczki i temperówkę.
  4. Badanie będzie miało prawdopodobnie przebieg wybiórczy z uwagi na ograniczenia percepcyjne uczestniczącego dziecka i diagnosty. Będzie ściśle celowane na zgłoszony problem.
  5. Po około 40 min. badania pomieszczenie będzie wietrzone.
  6. Wymaganą dokumentacją jest obowiązkowa opinia szkoły/ przedszkola o ile dziecko uczęszcza oraz w przypadku wydania orzeczenia lub opinii o Wczesnym wspomaganiu rozwoju oraz Zindywidualizowanej Ścieżki Kształcenia- zaświadczenie lekarskie (wzór również do pobrania ze strony internetowej poradni) ,
  7. Zaświadczenie lekarskie powinno być wystawione na druku poradni przez lekarza specjalistę lub lekarza pediatrę w oparciu o dokumentację specjalistyczną. Zaświadczenie ważne jest przez 30 dni.
  8. Po zakończonym badaniu, rodzic pobiera ze strony internetowej Wniosek o wydanie orzeczenia/ opinii/informacji lub otrzymuje w poradni przy badaniu i wrzuca do skrzynki pocztowej umieszczonej przy wejściu do poradni,
  9. Prosimy, by rodzic/ opiekun wcześniej przygotował dziecko do nietypowych warunków badania.
 1. VI. JAK NALEŻY PRZYGOTOWAĆ DZIECKO NA BADANIE W CZASIE PANDEMII?
  1. Wdrażać do częstego mycia rąk, nosić maseczkę lub przyłbicę oraz rękawiczki, by dziecko oswoiło się z ta sytuacją i na zasadzie naśladownictwa również uznało to za rzecz niezbędną.
  2. Należy wdrażać dziecko do unikania zgromadzeń, zachowania dystansu wobec osób spoza rodziny;
  3. Uprzedzić dziecko o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących podczas badania, szczególnie o tym, iż osoba badająca również będzie nosić maseczkę, rękawiczki i przyłbicę.

Udzielanie Państwu wsparcia i pomocy jest sprawa priorytetową naszej placówki. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie procedur dla dobra Naszych pracowników oraz Państwa. Dziękujemy za wyrozumiałość. Życzymy Zdrowia, wytrwałości i cierpliwości.

Dyrektor oraz pracownicy PPP- P w Kowarach

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w PPP-P w Kowarach w zakresie zapobiegania COVID-19

Strona 1 z 4  > >>

Mar 29, 2021

W ZWIĄZKU Z ROZPORZĄDZENIEM MEN Z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającymrozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednosteksystemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID– 19 oraz decyzją Starosty Powiatu Karkonoskiego

Informuję, iż:

1. Diagnozy i terapie stacjonarne prowadzone w PublicznejPoradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kowarach sąodwołane do 30 kwietnia 2021 r. włącznie;

2. Zgłoszenia na pomoc bezpośrednią (terapię) nie będąprzyjmowane do dnia 30 kwietnia 2021 r.

3. Zgłoszenia na diagnozę (badanie) przyjmowane są wyłącznie wformie mailowej na adres poradniakowary@wp.pl . lub wformie papierowej umieszczone w skrzynce na listy znajdującejsię przy wejściu do Poradni.
4. Wydawanie opinii i orzeczeń odbywa się od poniedziałku dopiątku w godzinach 8.00-9.00 oraz 13.00-14.00;

5. Szczegółowe informacje na temat pracy Poradni oraz kontaktuz psychologami i pedagogami znajdą Państwo na naszej stroniewww.poradnia-kowary.pl

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem:75 7182572 lub 515 557 880 oraz skrzynkę mailowąporadniakowary@wp.pl

Chodzi o maksymalne ograniczenie bezpośrednich kontaktów w celu dbałości ozdrowie zarówno naszych pracowników jak i Państwa.

Aug 2, 2020

Szanowni Państwo,

W związku z przebywaniem pracowników PPP-P w Kowarach na urlopach wypoczynkowych oraz remontem poczekalni przedstawiam następującą organizację czasu pracy poradni w okresie od 0, do 14 sierpnia 2020 r.

03 – 07.08.2020 r. Poradnia jest czynna dla klientów w godzinach od 9:00 do 13:00

10 – 14.08.2020 r. Poradnia jest nieczynna – letnia przerwa urlopowa.

W nagłych przypadkach czynna jest Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie

Powyższa wiadomość została umieszczona na drzwiach wejściowych oraz na stronie internetowej Poradni.

May 4, 2020

Czas izolacji, wspólnego przebywania z sobą pod jednym dachem przez dłuższy okres powoduje wiele napięć i niepotrzebnych nieporozumień. Jak sobie radzić z nimi, podpowie Pani mgr Jolanta Kałudzińska - Góra – psycholog, terapeuta uzależnień. Zapraszam do przeczytania artykułu.

mgr Julita Odelga

dyrektor Publicznej Poradni

Psychologiczno - Pedagogicznej

w Kowarach

 

Kliknij, by pobrać artykuł
May 4, 2020

Dzień dobry, mam nadzieję, że artykuł Pani mgr Sylwii Tywonek- Cybulskiej –psychologa klinicznego zachęci Państwa do korzystania z pomocy w wersji online i przełamie wszelkie bariery związane z taką formą pomocy. Nie obawiajmy się, w dobie XXI  wieku oraz czasie pandemii jest to jedna z najlepszych dostępnych form pomocy.

mgr Julita Odelga

dyrektor Publicznej Poradni

Psychologiczno - Pedagogicznej

w Kowarach

 

 

Kliknij, by pobrać artykuł
Apr 30, 2020

Witam Państwa w kolejnym wspaniałym dniu, kiedy to odkrywamy nasze dzieci po raz kolejny, ich zdolności, zainteresowania, potrzeby i zacieśniamy nasze więzy rodzinne poprzez wspólne przebywanie ze sobą. Zdajemy sobie sprawę, że nie jest to łatwe i wymaga od nas dorosłych wiele kreatywności, cierpliwości i samozaparcia. Aby ułatwić Państwo ten czas spędzony z Waszymi pociechami podsyłamy kilka ciekawych propozycji do wspólnych zabaw twórczych, które przy okazji rozwiną małą motorykę naszych dzieci. Po świecie sensoplastyki oprowadzać będzie cyklicznie Państwa pani mgr Paulina Urbańska- Kabała pedagog i terapeuta naszej poradni. Życzę wiele radości ze wspólnej twórczej zabawy.

Kliknij, by pobrać plik PDF

 

mgr Julita Odelga, dyrektor PPP w Kowarach

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Zamkowa 5 58-530 Kowary Tel: 75-718-25-72; 515 557 833;Administracja